Index


Avís legal Fornés

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A.

Crta. Nacional 332, km 191, 03750 Pedreguer (Alicante - España).

CIF A03140456

Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1493 Folio 68, Hoja A-15937

Tel: 96.576.04.50; E-mail: fornes@fornes.net

1. Introducció

El present Avís Legal regula l'ús de la pàgina web www.masymas.com (d'ara en avant, la pàgina web) titularitat de JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A., (d'ara en avant, JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A., o el Titular), amb CIF A03140456 i domicili social en Crta. Nacional 332, km 191, 03750 Pedreguer (Alacant - Espanya).

L'accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions i termes d'ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament este Avís Legal de manera periòdica, ja que les condicions d'ús d'esta recollides en l'esmentat Avís, poden patir modificacions.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'esta pàgina. Qualsevol canvi en este sentit es publicarà de manera visible en la pàgina web, indicant la data de l'última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d'ús d'esta, s'entendrà que accepta les modificacions realitzades en estes.

3. Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en esta pàgina web suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., fa els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant esta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat la pàgina web.

L'accés a esta pàgina web es realitza en un entorn segur, per la qual cosa la informació es transmet de forma xifrada.

4. Obligacions de l'usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d'accés i ús d'esta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., i contrària al present Avís Legal.

L'usuari es compromet a utilitzar este servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d'altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l'ús d'esta web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d'esta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'esta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix en esta pàgina web és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'esta pàgina web.

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en esta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Estos drets pertanyen exclusivament a JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, de tot o part del contingut d'este lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut de la web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular, incloent dissenys, textos, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el «Contingut») són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut de la web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut de la web en cap lloc d'Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut de la web queda estrictament prohibit.

El contingut d'esta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

7. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en este lloc són propietat de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'esta pàgina web que siga objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

8. Política de Privacitat

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., posat a la disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A.

Quant al termini de conservació, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o es sol·licite la seua supressió per l'interessat i este estiga legitimat per a això.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció De Dades Personals.

D'altra banda, amb la finalitat de que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre-les actualitzades. De manera que, a este efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent a JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A. Les dades personals recaptades a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informe expressament a l'Usuari.

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,

• Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

• Dret a oposar-se al tractament,

• Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I, i en la qual especificarà quin d'estos sol·licita siga satisfet, remesa a l'adreça: JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., Crta. Nacional 332, km 191, 03750 Pedreguer (Alacant - Espanya).

Finalment, s'informa que JUAN FORNÉS FORNÉS adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre esta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a fornes@fornes.net

VIDEOVIGILANCIA

Amb la finalitat de garantir la seguretat de béns, instal·lacions i dependències, així com de les persones, que treballen o accedeixen a estes, JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. (MAS i MAS) informa que ha col·locat càmeres o videocàmeres de vigilància. Es tracta de disposar d'una mesura d'anticipació i prevenció front a possibles riscos, perills o infraccions que afecten persones, béns i instal·lacions.

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància són tractats per MAS i MAS com a responsable del tractament.

La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, amb base en la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Les imatges (dades personals) es conservaran durant el termini màxim d'un mes, llevat que hagen de bloquejar-se per a la posada a la disposició de les autoritats públiques competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. Així, les imatges podran ser cedides, en el seu cas, a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutjats o Tribunals.

Nota. - Per a l'exercici dels drets d'accés o supressió de les imatges de la seua persona [o, en el seu cas, del seu representat] haurà d'aportar [a més de la informació citada amb anterioritat en relació a l'exercici dels drets] una fotografia actualitzada, a fi de poder ser identificat, en el seu cas, en les imatges gravades. Així com, indicar, de la forma més aproximada possible, la/les data/es, hora/es i lloc/s en els quals, suposadament, va ser objecte d'enregistrament.

9. Cookies

Qualsevol informació relativa a les cookies emprades en esta pàgina web, així com les opcions per a la seua modificació o desinstal·lació estan disponibles a través del canal Política de Cookies (https://www.masymas.com/es/politica-de-cookies.html) JUAN FORNÉS FORNÉS podrà utilitzar cookies durant l'accés a esta pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seua visita a una determinada pàgina web. Esta informació es registra en xicotets arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de manera imperceptible. Cada vegada que l'usuari torna a accedir a la pàgina web en qüestió estos arxius s'activen automàticament de manera que es configura la pàgina amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari i associats inequívocament a este terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres llocs web.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedisca la creació d'arxius cookie o s'advertisca del moment en què això ocorre. La pàgina web és accessible sense necessitat que estiguen activades les opcions referents als arxius cookie, si bé pot impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d'una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie de la pàgina web és la de facilitar la navegació de l'usuari.

10. Enllaços

L'usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L'enllaç únicament vincularà amb la Homepage o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a esta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., la seua marca MÁSYMÁS; o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s'expressarà en la pàgina on se situe l'enllaç que JUAN FORNÉS FORNÉS ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d'una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., i sempre que es permeta, en estos casos, un enllaç directe amb la pàgina web de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., en la forma establida en esta clàusula..

6) La pàgina que establisca l'enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l'Usuari la falsa concepció que JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A. subscriu, recolza, s'adhereix o de qualsevol manera secunda les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inapropiats o no pertinents amb l'activitat de JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A., en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan estos no complisquen les condicions exigides en este apartat.

11. Responsabilitat

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa, dels retards o bloquejos en l'ús d'estos sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en esta pàgina web.

De la mateixa manera, JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., seguint el procediment establit en l'apartat 9 d'este Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles. JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

JUAN FORNÉS FORNÉS S.A., no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels, ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a ella.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., s'eximeix de responsabilitat quant a les cookies que tercers aliens pogueren instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari.

12. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calguera efectuar hauran d'enviar un correu electrònic a fornes@fornes.net o enviar una comunicació escrita a JUAN FORNÉS FORNÉS S.A., Carretera Nacional 332 Km 191 de Pedreguer-Alacant (03750). L'usuari accepta expressament la utilització de correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de comunicacions.

El usuario acepta expresamente la utilización de correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de comunicaciones.

13. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen esta pàgina web i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l'accés o la utilització d'esta pàgina web serà de competència dels tribunals d'Alacant.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., 2021 ©Tots els drets reservats


Ir al índex


ICONOS MENÚ BOTTOM - VA

Subscriu-te a la newsletter de masymas i hi podràs estar al día de totes les ofertes i novetats.