Canal ètic

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. posa a la disposició de les parts interessades, en compliment i sota la protecció de la Llei 2/2023, un canal de comunicació per a la recepció d'informacions relatives a:

 • Accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 • Accions o omissions que puguen constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, segons el que es disposa en l'art. 2.1.a).
 • Infraccions del Dret laboral, en matèria de seguretat i salut en el treball.

També s'habilita el canal de comunicació per a rebre informacions que suposen un incompliment de la normativa legal vigent, així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa o suggeriment en matèria de Compliance.

Les comunicacions realitzades seran rebudes i tramitades per una lletrada del Despatx Monfort i Bonell (Òrgan Responsable del Canal - Rol Compliance Officer), en col·laboració amb el Responsable de Compliance i Responsable de RH de JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A., i supervisades pel Director de l'Àrea Laboral del Despatx Monfort i Bonell (rol Òrgan de Govern).

Si considera que alguna de les persones que rebran la seua denúncia (Òrgan Responsable del Canal o Òrgan de Govern) és partícip o està involucrada/implicada/embolicada en els fets denunciats, podrà bloquejar la comunicació a aquest òrgan, deixant-ho fora de la tramitació i investigació.

JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presenten una comunicació conforme al que es preveu en la Llei.

Es garanteix la màxima confidencialitat i l'anonimat en els processos d'investigació de les informacions rebudes i el tractament de les mateixes amb objectivitat, imparcialitat i transparència, sotmetent-se a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i complint la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

La identitat de l'informant serà en tot cas reservada, no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers no autoritzats.

A l'hora d'emplenar els formularis ha de tindre en compte les següents regles:

 • La informació subministrada ha de ser veraç.
 • Les comunicacions han de ser plantejades de bona fe.
 • No compartisca dades personals de terceres persones alienes als fets denunciats.
 • No compartisca dades personals incloses dins de les categories especials de dades (salut, ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic, etc., art. 9 LOPDGDD).

L'informant que, amb mala fe, presente una comunicació manifestament infundada o malintencionada amb ànim de causar un perjudici injustificat, podrà ser objecte de l'adopció de les mesures oportunes o, en el seu cas, de la comunicació a les autoritats competents per a la incoació d'aquells procediments que puguen tindre objecte.

Una vegada emplenat el formulari corresponent, ÉticoAldía generarà un justificant de recepció que podrà imprimir o «guardar com PDF».

Per a més informació sobre els principis generals del procediment de gestió de les informacions i l'ús del canal pot accedir als següents documents:

Les comunicacions també es poden realitzar de manera externa a través dels canals externs d'informació davant les autoritats competents i, en el seu cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

Aquests canals poden ser:

 • Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.).
 • Davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.
 • Fiscalia Europea, en el cas que els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FFCCSE).
 • Agència Valenciana Antifrau.
 • Altres organismes competents.

Per a realitzar una denúncia o comunicació: Clique ací

Per a conéixer l'estat de la seua denúncia o comunicació: Clique ací

Els clients, proveïdors o tercers interessats a realitzar suggeriments, queixes o reclamacions relatives als nostres productes o serveis, poden continuar fent-ho a través d' https://masymas.com/ca/atencio-al-client/contacte.html o del correu electrònic contacta.masymas@fornes.net

A més, JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A. disposa d'un sistema per a previndre i, en el seu cas, detectar la comissió de delictes dins de la Societat. Tots els empleats, col·laboradors, proveïdors, clients i tercers interessats podran conéixer el contingut del Codi Ètic i de Conducta accedint al següent document Codi Ètic i de Conducta.

ICONOS MENÚ BOTTOM - VA

Subscriu-te a la newsletter de masymas i hi podràs estar al día de totes les ofertes i novetats.