Ara el teu masymas té botiga online

Condicions Generals

 • La “Targeta Client” de masymas s'estableix amb la finalitat principal de premiar la fidelitat dels clients dels establiments autoritzats, mitjançant l'acumulació d'estalvi en euros en funció de les compres realitzades en els mateixos.
  Aquest estalvi permet, així mateix, obtenir el seu ChequeAhorro mensualment. A més, en els tiquets de compra, el client obtindrà Multicupones d'ús múltiple durant un període, i Cupons d'ús únic.

 • Qualsevol persona física major de 14 anys, independentment de la seua nacionalitat, podrà sol·licitar la “Targeta Client” de masymas, sempre que dispose d'una adreça de residència a Espanya.
  És imprescindible, per poder participar en els avantatges de la “Targeta Client” de masymas, omplir els camps indicats en el qüestionari adjunt a este fullet. Sense perjudici de l'anterior, el titular autoritza a Juan Fornés Fornés S.A. a poder comunicar amb ell per completar aquelles dades no complimentades inicialment. Una vegada el client ha complimentat i depositat el qüestionari en qualsevol dels establiments de masymas pertanyents al grup Juan Fornés Fornés S.A., en els quals la “Targeta Client” de masymas estiga activa, se li entregarà una targeta. Estes dades són propietat de Juan Fornés Fornés S.A., estant el titular obligat a custodiar-les diligentment i a tornar-les quan li fora requerit. Estos elements són necessaris per obtenir ChequesAhorro, Multicupones i Cupones “Targeta Client”. Cap altre document o element serà considerat com a acreditatiu de la pertinença a la “Targeta Client” de masymas, a excepció dels casos en els que s'haja vinculat explícitament un DNI o NIE a una targeta física original, podent a partir d'eixe moment utilitzar dit DNI com a alternativa per no perdre els beneficis durant la compra. Per a l'assignació inicial, haurà de presentar la seua targeta física durant una compra i indicar el seu DNI a la caixera. En 24 hores tindrà actiu el mètode d'identificació alternatiu per DNI/NIE. L'estalvi s'acumularà en el mateix compte que la targeta original. Es crearà un compte al seu favor que servirà com a base per comptabilitzar l'estalvi acumulat i obtenir el seu ChequeAhorro i els diferents tipus de cupons.

 • La “Targeta Client” de masymas no és una targeta de pagament i és completament gratuïta.

 • Per obtenir la baixa de la “Targeta Client” de masymas, el titular haurà de sol·licitar-la, mitjançant comunicació escrita, a Juan Fornés Fornés S.A. (Departament de Màrqueting de Clients), acompanyant de la fotocòpia del DNI o d’un document identificatiu equivalent.

 • Juan Fornés Fornés S.A. es reserva el dret a modificar les Condicions Generals i funcionals i/o concloure unilateralment el funcionament de la “Targeta Client” de masymas, notificant-ho amb una antelació de dos mesos, sense perjudici dels drets adquirits pels titulars de la “Targeta Client” de masymas, respectant-se en tot cas els períodes de validesa dels ChequeAHorro, Multicupones i Cupones que s'hagueren obtingut amb anterioritat a la data de cancel·lació

Funcionalitats de la “Targeta Client” de masymas

 • Únicament accedirà als seus ChequeAhorro, Multicupones i Cupones de masymas, amb la presentació d'un dels elements acreditatius. En cas de no presentar l'element acreditatiu en el moment de la compra, no s'obtindran en eixa compra els beneficis de la “Targeta Client” de masymas.

 • En cas de deteriorament, pèrdua, robatori o de la necessitat de més elements acreditatius de la “Targeta Client” de masymas, el client podrà recórrer al seu establiment habitual o cridar al número d'Atenció al Client (900 777 000).

 • Cada euro de compra aportarà un cèntim que serà afegit de forma automàtica en el Compte del titular. A més, existiran productes en l'etiqueta dels quals s'indicarà l'import addicional que s'acumularà en el Compte del titular. El total d'euros acumulats anirà apareixent en cada tiquet de compra juntament amb la data de l'última compra, excepte en cas d’interrupció puntual de les comunicacions.
  Principio del formularioMensualment, a partir de la primera setmana del mes, si l'estalvi acumulat en el període de liquidació (fins a l'últim dia del mes anterior) és igual o superior a 1€, aconseguirà un ChequeAhorro pel total de l'estalvi acumulat en este període, que rebrà en la següent compra. Si no s'aconseguira esta quantitat, l'estalvi caducarà. Excepcionalment, l'estalvi acumulat durant el primer trimestre d'alta de la targeta (computable des del primer moviment) es mantindrà fins al següent mes. El seu ChequeAhorro té una validesa inicial de 30 dies una vegada imprès, i la seua impressió caducarà 1 any després de la seua liquidació.

 • Els ChequeAhorro, Multicupones i Cupones que la “Targeta Client” de masymas entregue als seus membres són a títol personal i intransferible, i podran utilitzar-se fins a la data de caducitat impresa en els mateixos, deixant estos de tenir validesa després d'esta data. No serà vàlid el ChequeAhorro, Multicupón o Cupón que es presente trencat o deteriorat. Els Multicupones es podran utilitzar més d'una vegada durant el seu període de vigència amb un màxim d'un ús per dia i tenda, excepte indicació expressa en el propi Multicupón. El ChequeAhorro i el Cupón seran d'ús únic. L'ús d’estos avantatges està destinat al consumidor final.

 • Podrà utilitzar els ChequeAhorro, Multicupones i Cupones en qualsevol establiment de masymas pertanyent al grup de Juan Fornés Fornés S.A., on la “Targeta Client” de masymas estiga activa. No seran mai canviables per diners en metàl·lic, ni tan sols en el cas que el descompte a realitzar supere l'import de la compra. En la mateixa compra no es podran utilitzar 2 Multicupones iguals, ni tampoc en el mateix dia. El període de reclamació sobre les condicions d'emissió, validesa i/o bescanvi de qualsevol d'estos elements serà de sis mesos des de la seua emissió.

 • Les condicions generals i les funcionalitats de la “Targeta Client” les pots trobar també a la web: www.masymas.com.

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals contingudes en el present document de serveis, i qualsevol Annex al mateix, així com qualsevol altra dada que puguera facilitar-se, seran tractades per Juan Fornés Fornés S.A., i societats vinculades a esta, amb domicili en Ctra. València-Alacant, km 191,300-03750 Pedreguer (Alacant). Les dades són tractades amb la finalitat de procedir a la gestió adequada de la “Targeta Client” de masymas, amb finalitats comercials i publicitàries, utilitzant per a això estadístiques amb l'objecte de determinar perfils de consum i així poder oferir productes o serveis ajustats a les diferents necessitats. Les dades són tractades sobre la base del consentiment prestat mitjançant la sol·licitud d'aquesta targeta. Els usuaris, les dades dels quals siguen objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, portabilitat, supressió o, si és el cas, oposició de les seues dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Estos drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a JUAN FORNÉS FORNÉS, S.A., Crta. Nacional 332, km 191, 03750 Pedreguer (Alacant - Espanya), o a través de l'adreça de correu electrònic fornes@fornes.net. Les dades dels usuaris, les dades dels quals són tractades, podran ser conservades mentre que estos no exerciten els drets de supressió o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Juan Fornés Fornés S.A. es compromet, en la utilització de les dades objecte de tractament, a respectar la seua confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat especificada, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures pertinents per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Juan Fornés Fornés S.A., es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudències, així com als nous usos del mercat. En este cas s'anunciaran amb caràcter previ a la seva entrada en vigor.
El titular de la “Targeta Client” de masymas haurà de notificar qualsevol modificació de les dades personals aportades en virtut del present document, mitjançant comunicació escrita, a Juan Fornés Fornés S.A. (Departament de Màrqueting de Clients). Haurà d'acompanyar-la de la fotocòpia del DNI o d’un document identificatiu equivalent.
L'ús de qualsevol dels elements acreditatius de la “Targeta Client” de masymas implica la total acceptació de les condicions establertes en el present document.

ICONOS MENÚ BOTTOM - VA

Subscriu-te a la newsletter de masymas i hi podràs estar al día de totes les ofertes i novetats.